องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.yangtalad.go.th

 
   
 

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
ออนไลน์            2   คน
วันนี้                 13    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              586    คน
ปีนี้                   6623   คน
ทั้งหมด             34691    คน
เริ่มใช่งาน 16 เมษายน 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
o6 Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประมาณ
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
o10 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการติดต่อประสานงาน
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภาย
ในหน่วยงาน
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ 20 บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043-840160-1 ,โทรสาร : 043-840161
E-mail: yangtalad.sao@gmail.com
Facebook: fanpageอบต.ยางตลาด
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign