องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
สำนักปลัด
 


นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์  


หัวหน้าสำนักปลัด  
นางอัจฉรา ภูเด่นไสย์

นางนิดานุช ภูผานิล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเสาวณีย์ ชินโณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปง.


นายอัคราธร อิ่มแมน
นายสุวิทย์ ดอนสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายดุสิต บุตรจินดา
นางยุภาพร หัสดี
นายเตชธรรม ภูผานิล
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ


นายวัฒนพงษ์ หัสดี

นายปัญญา วันสี
ผู้ช่วยนิติกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ