องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 ต.ค. 2565 ]27
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]33
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้อถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]80
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]77
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 มี.ค. 2565 ]79
6 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2565 ]92
7 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ [ 23 มี.ค. 2565 ]95
8 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ [ 23 มี.ค. 2565 ]99
9 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ [ 23 มี.ค. 2565 ]86
10 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ [ 23 มี.ค. 2565 ]97
11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 23 มี.ค. 2565 ]90
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 23 มี.ค. 2565 ]89
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 23 มี.ค. 2565 ]100
14 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]89
15 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]97
16 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]85
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]117
18 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]92
19 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) [ 19 เม.ย. 2564 ]88
20 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 [ 19 เม.ย. 2564 ]100
 
หน้า 1|2|3|4