องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายสมหมาย ทับศรี

นางยุพา สืบบุญมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางวิภาพร ผลเรือง


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล