องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14
 


นางสุดใจ ภูดวงจิตร  


ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางเมตตา ภูสิงห์

นางสาวภัทรพร อรุณศักดิ์
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนวลฉวี สีเสมอ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)