องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายสุวิทย์ ดอนสถิตย์  


เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
 
นายอรุณ ภูแล่นกลับ

นายปัญญา วันสี
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนายถวิล เหล่าคันทา นางสาวสาคร นระแสน
นายสันติ พลตื้อ
นักการภารโรง แม่บ้าน เวรยามรักษาการณ์
นายคุณากรวงค์ แซ่อ่าวสกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ