องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]73
2 ประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]67
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 ก.ค. 2564 ]60
4 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 8 ก.ค. 2564 ]64
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 19 เม.ย. 2564 ]59
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 เม.ย. 2564 ]64
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 เม.ย. 2564 ]59
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 19 เม.ย. 2564 ]61
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 19 เม.ย. 2564 ]69
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 เม.ย. 2564 ]62
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 19 เม.ย. 2564 ]59
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 19 เม.ย. 2564 ]60
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 เม.ย. 2564 ]60
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 เม.ย. 2564 ]64
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 เม.ย. 2564 ]63
16 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 เม.ย. 2564 ]62
17 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 17 ธ.ค. 2563 ]68