องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 5 ต.ค. 2566 ]10
2 มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ [ 24 พ.ค. 2566 ]19
3 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 20 เม.ย. 2566 ]15
4 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 18 เม.ย. 2566 ]14
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาธารณะ [ 10 เม.ย. 2566 ]10
6 มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2566 ]13
7 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 เม.ย. 2566 ]11
8 มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 10 เม.ย. 2566 ]14
9 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]85
10 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]72
11 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2563 ]73
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]74
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]79
14 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2563 ]75
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2563 ]79
16 มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]78
17 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]76
18 มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 2 มี.ค. 2563 ]76
19 มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 2 มี.ค. 2563 ]77