องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 17 ม.ค. 2567 ]5
2 มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 17 ม.ค. 2567 ]9
3 มาตตราการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน [ 17 ม.ค. 2567 ]5
4 มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 17 ม.ค. 2567 ]4
5 โครงสร้างการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 5 ต.ค. 2566 ]16
6 มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ [ 24 พ.ค. 2566 ]34
7 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 20 เม.ย. 2566 ]23
8 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 18 เม.ย. 2566 ]18
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาธารณะ [ 10 เม.ย. 2566 ]14
10 มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2566 ]16
11 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 เม.ย. 2566 ]15
12 มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 10 เม.ย. 2566 ]17
13 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]92
14 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]77
15 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2563 ]76
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]78
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]84
18 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2563 ]80
19 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2563 ]84
20 มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]84
 
หน้า 1|2