องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]65
2 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]57
3 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2563 ]60
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]59
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]62
6 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2563 ]60
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2563 ]64
8 มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]61
9 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]62
10 มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 2 มี.ค. 2563 ]61
11 มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 2 มี.ค. 2563 ]61