องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ส.อบต. หมู่ที่ 20 บ้านดอนปอแดง


ประธานสภา
 นายมงคล ภูผิวเขียว

นายสมัย ภูคงน้ำ
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านเปลือย
องประธานสภา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภา

นางเยาวภา ดลอารมย์
นายวีระพงษ์ ภูอ่าง
นายมนต์ทล  ภูพานนา
นายสานิตร ภูกาสอน
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านค้อ
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านยางน้อย ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านหัวงัว ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหัวงัว
ร.ต.วีระชัย พิสัย
นายสุรพล รุ่งรัศมี
น.ส.นงศลักษณ์ สิงวะราช
นายบุญสม ภูน้ำเย็น
ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านดงบ่อ ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านดอนยูงน้อย ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านฮ่องฮี
นายสังคม ภูสิงห์
น.ส.ไพรินทร์ ภูกัน
นายประวิทย์ ภูแล่นกี่
นางวริศา แก้วสีหาวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านฮ่องฮี ส.อบต. หมู่ที่ 15 บ้านจอมศรี ส.อบต. หมู่ที่ 16 บ้านดอนยูง ส.อบต. หมู่ที่ 17 บ้านดอนยูงสวรรค์
นายสมเพศ ศรีกุตา
นางลอยเพชร ภูเด่นใจ


ส.อบต. หมู่ที่ 18 บ้านไทยเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ 19 บ้านดงบ่อใต้