องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสุริตรา พันธ์โพธิ์คา  


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวปัทมา ภูวิจารย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรณิดา ภูทองไทย


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นายรัชพล เทียมสอน


งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ