องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
กองช่าง
 
    นายสมัย ภูคงน้ำ  


ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผ.อ.ช่าง
 
       
    นายวารินทร์ ฆารวิพัฒน์  
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายพินิจชัย ธูปทอง
นางวิจิตร ไชยภา นายรังสรรค์ จันทะแสง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายชาญ ภูกิ่งหิน
น.ส.วรรณนิสา ทับศรี
คนงานทั่วไป (ประปา)
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพันธ์ ภูนิละมุล นายกิ่งเพชร แสนสุข นายนนทชัย พันธ์ศักดิ์
งานประปา หมู่ที่ 11 งานประปา หมู่ที่ 8 งานประปา หมู่ที่ 8นายสุนทร ศรีเฉลียว

งานประปา หมู่ที่ 11