องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ที่ดำรงตำแหน่ง

นายสุวรรณ   ภูกองสังข์

ประธานกรรมการบริหาร

๒๕ ก..๔๐ - ๒๒ มิ..๔๔

นายสุขุม   อัครเศรษฐัง

ประธานกรรมการบริหาร

๒๓ มิ..๔๔ - ๑๓ ธ..๔๖

นายสุขุม   อัครเศรษฐัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๔ ธ..๔๖ - ๒๓ มิ..๔๘

นายวัฒนา   ภูเกิดพิมพ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๖ ต..๔๘ - ๓๑ ก..๕๒

นายสุขุมวรัชญ์   อัครเศรษฐัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๖ ก..๕๒ - ก..๕๖

นายสมหมาย   ทับศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๙ ต.. ๕๖ - ๑ ต..


 นายวราพงษ์  เศรษฐรักษา

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๒๘ พ.ย.๖๔ - ปัจจุบัน