วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จัดทำป้ายไวนิล
24  พ.ค. 2567
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานสาธารณสุข)
24  พ.ค. 2567
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ ๑๖
24  พ.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริมนม (กองการศึกษาฯ)
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ (ข้างอู่เจ๊นาง) หมู่ที่ 11 บ้านสว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒
23  พ.ค. 2567
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง
23  พ.ค. 2567
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓,๑๔
23  พ.ค. 2567
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง หมู่ที่ ๑๘
23  พ.ค. 2567
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว หมู่ที่ ๗,๘