วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว (สป)
27  มี.ค. 2566
วัสดุประปา
24  มี.ค. 2566
วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถกู้ภัย
23  มี.ค. 2566
เช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพฯ
23  มี.ค. 2566
จัดสถานที่โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพฯ
23  มี.ค. 2566
จังเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ
23  มี.ค. 2566
เช่าจัดสถานที่โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง