องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) [ 6 ก.พ. 2566 ]3
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]92
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]96
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]132
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]112
6 การประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]130
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ก.ค. 2563 ]112
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]20
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม [ 23 ธ.ค. 2562 ]100
10 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]108
11 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]103
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]124
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]102
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]100
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2561 ]98
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑และครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๑ [ 13 ก.พ. 2561 ]97
17 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒) ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 1 ต.ค. 2560 ]101
18 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การป้องกันและปราบปรามการทุจิริต [ 1 ต.ค. 2560 ]106
19 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการองค์กร [ 30 ก.ย. 2560 ]104
20 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี [ 1 ก.ย. 2560 ]114
 
หน้า 1|2|3