นายก อบต. ยางตลาด เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกข้าว ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

  นายก อบต.ยางตลาด เป็นประะานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดำริฯ

  นายก อบต.ยางตลาด เปิดโครงการอบรม เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2566

  นายก อบต.ยางตลาด ออกเยี่ยมพบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

  นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 16

  นายก อบต.ยาตลาด เป็นประธานเปิดโครงการปันสุขผู้สูงวัยสายใยชาวกาฬสินธุ์ 4.0