เก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ณ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 15 และ 17

  จัดเตรียมสถานที่ และประดับตกแต่งซุ้มในงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2567

  ประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 2/2567

  เก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ณ บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ 12

  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

  ลงพื้นที่เก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ม.13