องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลหัวงัว หมู่ที่ 7
 


นางสาวนงค์นุช สว่างศรี  


ครู คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็ก
 นางวาสนา ประทุมวัน
นางจุฑามาศ ชำนาญกุล
ครู คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวทิวานันท์ ภูพันธ์หงษ์

นายเรืองวิทย์ ผลเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)