องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]13
2 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]17
5 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]15
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 4 เม.ย. 2566 ]13
7 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]13
8 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
9 มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]13
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 5 ม.ค. 2566 ]18
11 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ [ 5 ม.ค. 2566 ]13
12 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]16
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]13
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]10
15 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]14
16 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]84
17 มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]81
18 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2564 ]80
19 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 ต.ค. 2564 ]78
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ก.ย. 2564 ]78
 
หน้า 1|2