องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]66
2 มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]60
3 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2564 ]62
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 ต.ค. 2564 ]57
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ก.ย. 2564 ]59
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]62
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]59
8 มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]57
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]60
10 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]53
11 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูศูนย์การบริหารส่วนตำบลและบุคคลทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]60
12 กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]62
13 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]66
14 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.ค. 2562 ]62
15 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูศูนย์การบริหารส่วนตำบลและบุคคลทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2562 ]62
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2562 ]63
17 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 มี.ค. 2562 ]65
18 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2561 ]46
19 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 11 พ.ค. 2561 ]53
20 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑ [ 5 เม.ย. 2561 ]66
 
หน้า 1|2