องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


อบต.ยางตลาด ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566


วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมีผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

2023-07-24
2023-07-20
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06
2023-07-05
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-23
2023-05-30