องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
 


นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 ฯ


วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้เน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และแจ้งประกาศประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อกำหนดจริยธรรมและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don'ts) ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และเพื่อเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ซึ่งในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด"งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาล และที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don'ts) และพร้อมถือปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นจะนำข้อกำหนดจริยธรรมและแนวทาง (Dos & Don'ts) ไปใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลต่อไป และได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-25